top of page

Europa musi działać już teraz, aby być pewnym, że wszyscy uchodźcy są mile

Updated: May 18, 2022

widziani w naszej społeczności!

Do przywódców Państw Europejskich,

Charlesa Michela, Przewodniczącego Rady Europejskiej,

Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej,


Solidaryzujemy się z mieszkańcami Ukrainy i wszystkimi, którzy w rezultacie obecnej sytuacji konfliktowej zmuszeni są do opuszczenia swoich domów. Historia i dzisiejszy świat niezliczoną ilość razy udowadniają, że najbardziej dotknięta wojną jest ludność cywilna.


Z zadowoleniem przyjmujemy wsparcie udzielone obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem z Rosją , w szczególności natychmiastowe i szybkie zastosowanie procedur ochronnych oraz swobodę przemieszczania się na terenie UE.

Podczas gdy miliony uchodźców z Ukrainy zostały przyjęte z otwartymi ramionami, osoby z krajów azjatyckich i afrykańskich spotykają się na granicach Europy z przemocą i nieludzkim traktowaniem. Od Grecji, przez Hiszpanię, Polskę, aż po Litwę, ludzie szukający schronienia spotykają się z represjami, zatrzymaniami, zatrważającymi warunkami życia, brakiem dostępu do podstawowych usług i niepewną sytuacją prawną.


Dla Ukraińców europejski system graniczny stanowi pomost do bezpieczeństwa. Jednak dla innych uchodźców wygląda to jak mury, płoty i obozy przypominające więzienia. Wspierająca postawa rządów i obywateli w kwestii przyjmowania ludzi szukających schronienia pokazuje, że pozytywne i oparte na wspólnocie reakcje na migracje mogą być ponownie wprowadzone w życie.


Wzywamy Unię Europejską i wszystkie kraje europejskie, by wykorzystały reakcję na obecną sytuację jako przykład do dalszej dyskusji o tym, jak mógłby wyglądać wspólny i sprawiedliwy system azylowy w Europie i jak można go osiągnąć w praktyce dla wszystkich osób szukających bezpieczeństwa.

Domagamy się:

  1. Ochrony dostępu do azylu dla wszystkich. Unia Europejska i wszystkie państwa w Europie muszą chronić podstawowe prawo do ubiegania się o azyl i zapewnić ochronę i bezpieczeństwo wszystkim ludziom szukającym schronienia, niezależnie od ich pochodzenia i konfliktu, przed którym uciekają. Wobec wszystkich muszą być stosowane te same standardy. Wszelkie działania mające na celu uniemożliwienie lub powstrzymanie przyjazdu osób szukających schronienia stanowią naruszenie tego prawa.

  2. Europejskiej solidarności i relokacji. Po tym, jak w latach 2015 i 2016 UE nie udało się wprowadzić silnego i sprawiedliwego mechanizmu solidarności, jest to okazja do opracowania sprawnej relokacji z regionów przygranicznych do europejskich miast i społeczności dla osób, które przekraczają granice UE.

  3. Godnych warunków przyjmowania. Wszystkie państwa europejskie muszą zapewnić godne warunki przyjmowania i życia oraz zapobiegać powstawaniu lub zamykać ośrodki przypominające więzienia, otoczone drutem kolczastym i murami. Uchodźcy powinni być natomiast przyjmowani przez te miasta i społeczności, które się do tego zobowiązały.

  4. Władzy dla miast. Setki miast w całej Europie zobowiązały się do przyjęcia osób ubiegających się o azyl i uchodźców. Państwa muszą uznać kluczową rolę, jaką odgrywają gminy i społeczności w tworzeniu przyjaznych, humanitarnych i trwałych rozwiązań w zakresie przyjmowania i integracji uchodźców, stanowiących alternatywę dla obozów dla uchodźców.

  5. Bezpiecznych i legalnych dróg. Tragedia na Ukrainie pokazuje pilną potrzebę zapewnienia bezpiecznych i legalnych dróg wjazdu do naszych krajów w celu poszukiwania ochrony międzynarodowej. Ludzie, którzy są zmuszeni do migracji, nadal będą ją podejmować. Podejście skoncentrowane na silnych granicach i odstraszaniu sprawi, że ścieżki migrantów staną się jeszcze bardziej niebezpieczne.

Oczekujemy na odpowiedź przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz przywódców państw europejskich na tę petycję. Pozostajemy zjednoczeni w przekonaniu, że wszystkie osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy mają prawo do godnego i humanitarnego przyjęcia oraz legalnej i bezpiecznej drogi do bezpieczeństwa.


Prosimy o przyłączenie się do naszych działań Europe Must Act - Europa Musi Działać, i podpisanie petycji.


Twoja grupa chce podpisać petycję? Wyślij nam wiadomość: hello@europemustact.org


Europe Must Act jest rosnącym ruchem obywatelskim, który zrzesza wolontariuszy, osoby przemieszczające się i organizacje pozarządowe prowadzące kampanie na rzecz zaprzestania łamania praw człowieka na naszych granicach i zwiększenia relokacji w Europie. Sercem naszej kampanii są nasze oddziały miejskie i krajowe, które przeprowadzają akcje w całej Europie, a także prowadzą oddolne działania na naszych granicach.Komentarze


bottom of page